جواد کاموربخشایش معتقد است که ما در عرصه نشر آثار به بسیاری از ابعاد جنگ توجه نکرده ایم. در این زمینه می توان از بانوانی نام برد که در پشت جبهه و پشت جبهه حضور فعال داشتند و متاسفانه اثر قابل توجهی در این زمینه منتشر نشده است. آثار زیادی در حوزه دفاع مقدس منتشر شده است که در آنها موضوعات مختلفی بیان شده است. در این راستا می توان کتاب های «دا» و «زندام» را از جمله آثاری برشمرد

تماس با ما