ویژه برنامه محرم1400_شب هفتم محرم

روضه شب هفتم محرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینـه|به کمک عمه جونت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد|ای ستمگر فرقه بی ننگ و نام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|لالا لالا لالایی لالایی ماه حرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|مُنّوا عَلَیّ…_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|سوختم توی آتیش خیمه ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی