ویژه برنامه محرم 1400_شب هشتم محرم

روضه شب هشتم محرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینـه|الله اکبر لرزید دوباره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|تنها موندم تنها رفتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|من جون دادم تا جون دادی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد|ای جوان اکبر ناکام علی یا ولدی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام

شـــور|ببین داره میخنده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|نیزه بالا میره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شـــور|نفرین به دود نفرین به آتیش_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی