ویژه برنامه فاطمیه دوم 1440 شب اول|پنجشنبه ۹۷.۱1.18|

روضه_حجت الاسلام نعامی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_کربلایی مصطفی مروانی

نوا_ کربلایی مصطفی مروانی

واحد عربی_ کربلایی حسین حریزی

واحد عربی و فارسی _ کربلایی حسین حریزی و کربلایی مصطفی مروانی

واحد عربی_ کربلایی حسین حریزی

واحد_ کربلایی مصطفی مروانی

نغمه خوانی_ کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی_ کربلایی مصطفی مروانی

شور_ کربلایی مصطفی مروانی

شور_ کربلایی مصطفی مروانی

شور عربی_ کربلایی حسین حریزی

روضه پایانی_حجت الاسلام نعامی