ویژه برنامه فاطمیه اول_شب سوم_شنبه|1400.09.27|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|چه سکوت تلخی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|باز شد تا که در حجره ی ام الحسنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|الا ای چاه یارم را گرفتند_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

سنگین| شیرین ترین روزای زندگیمو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد|ای بیمار علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شلاقی|خدا مرا بکشد تو سه ماهه پیر شدی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام

شور نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور لطمه زنی|نرو زهرا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور لطمه زنی| سه ماه میسوزم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور لطمه زنی|خیلی غریبی تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی| بابا قرآن می خونه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی| ریان ابن شبیب_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور | بر مشامم می رسد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی