ویژه برنامه فاطمیه اول_شب دوم_جمعه|1400.09.26|

روضه_بانوای|حاج عباس ثامری

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|پشت و پناهم تنها تکیه گاهم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|دار و ندارم ای همه قرارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

سنگین| مثل این سه ماه غرق غم اومدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

واحد شلاقی|این شهر بی وفا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|وقت نفس کشیدنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|یه مشت اراذل اومدن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|چی به روز تو آوردنو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور| از سرشون زیاد بودی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|حاح عباس ثامری