ویژه برنامه شهادت پیامبر اکرم(ص) شنبه|98.08.04|

سخنرانی_حجت الاسلام آل کثیر

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه اول(مهمان‌که‌دعوت‌می‌کند‌پیغمبراکرم )_کــربلایی مصطفی مروانی

زمینه دوم(یاام‌البنین‌پاشو‌ببین‌کاروون‌خسته)_کــربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی(ازخیمه‌دویدم‌دیدم‌که)‌_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(عشق‌تو‌دنیای‌منه‌هرشب‌تو)‌_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(هرکسی‌که‌اومده‌زیرپرچم‌منتش)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(جون من فدا علی اکبرحسین)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(قوت‌دل‌بی‌تابم‌‌حبت‌افضل‌اعمالم)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(همیشه دلم قرصه به این علم)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(وردلب‌های‌رقیه‌و‌ذکرسربند)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(عشق‌فقط‌اربابه‌نگردنیست‌نایابه)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(وقتی‌پسرحضرت‌حیدر‌حسن‌است)_کــربلایی مصطفی مروانی

رجزخوانی(آرزونیست‌رجز‌نیست)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی(حسن جانم…)کــربلایی مصطفی مروانی