ویژه برنامه شهادت امام محمدباقر (ع)_پنجشنبه|1401.04.16|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|چشمام غمای کربلا رو دیده_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور مقتلی|ای پدر کجا رفتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|پام برسه به حرمت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|دلتنگم بهشتم رو گم کردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|خدا رو شکر گریه هام بی اختیار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور پایانی|برمشامم می رسد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی