ویژه برنامه دهه محرم الحرام1441-شب نهم|یکشنبه98.06.17|

پیش زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی
(زینب غدت مِحتاره)

زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی
(بین خودمون باشه)

شور زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی
(برای من اشک نریزی ای مشک)

سنگین_ کربلایی مصطفی مروانی
(پاشو علمدار لشکر من)

واحد_ کربلایی مصطفی مروانی
(پناه خیمه ها علمدار حسین)

واحد تند_ کربلایی مصطفی مروانی
(شیر افتاد و هزاران گرگ در دور برش)