مراسم هفتگی پنجشنبه|98.12.01|

?سخنرانی_حجت الاسلام قربانی

?مناجات_کربلایی مصطفی مروانی

?روضه_کربلایی مصطفی مروانی

?زمینه(گناه‌کردم‌ببین‌جوونیم‌روآقا)_کربلایی مصطفی مروانی

?شورزمینه(گناه‌کردم‌)_کربلایی مصطفی مروانی

?نوا_کربلایی مصطفی مروانی

?شور(شورشی‌توی‌عالم‌به‌پاست)_کربلایی مصطفی مروانی

?شور(دلدام به لطف نگات)_کربلایی مصطفی مروانی

?شور(برای نفسی تازه به هوای)_کربلایی مصطفی مروانی

?شور(کنارم باش توی سختی)_کربلایی امیر فلاحی

?شور(همه منتظرن مادرش برسه)_کربلایی امیر فلاحی

?نوا_کربلایی مصطفی مروانی

?شورمقتلی(صدات‌می‌کنم من‌از)_کربلایی مصطفی مروانی

?شعرخوانی_کربلایی مصطفی مروانی