مراسم هفتگی پنجشنبه|98.08.16|

سخنرانی_حجت‌الاسلام‌جامعی

روضه_کــربلایی مصطفی مروانی

پیش‌زمینه_(نوا)_کــربلایی مصطفی مروانی

‌زمینه(دلم‌شکسته‌ از خودم خیری)_کــربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی(السلام‌‌علی‌رأس المرفوع)کــربلایی مصطفی مروانی

شورمقتلی(همه‌منتظرن‌مادرش‌برسه)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(بهشت برای اونیه که دیده هاش)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(خدای دل که باشی قبله هم )_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(کی‌می‌تونست‌امام‌حسین من‌بشه)_کــربلایی مصطفی مروانی

شور(یه وقتایی که دلم لنگ عشقه)_کــربلایی مصطفی مروانی

پایانی(تو کریم باشی گدایی در )_کــربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی(جمل علم بهت می‌اومد)_کــربلایی مصطفی مروانی