مراسم هفتگی پنجشنبه|98.06.28|

زمینه_ کربلایی حسین محمدی
(غم دارم تو سینه ماتم دارم)

شور مقتلی_ کربلایی حسین محمدی
(میون گودال پاره پاره بود تنت)

شور مقتلی_ کربلایی مصطفی مروانی
(روی تن تو واسه حتی یه ضربه جا نیست)

شور_ کربلایی حسین محمدی
(اومدم روضتون آقا)

شور_ کربلایی حسین محمدی
(باز دوباره جنت فردوس حسین آمدم)

شور احساسی_ کربلایی مصطفی مروانی
(راه کربلا شده راه نجاتم)

چهار ضرب احساسی_ کربلایی حسین محمدی
(تو میدونی که مشکل نوکرت گناه)