مراسم هفتگی پنجشنبه|98.06.28|

روضه_کربلایی حسین محمدی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه(غم دارم تو سینه ماتم دارم)_کربلایی حسین محمدی

شور مقتلی(میون گودال پاره پاره بود تنت)_کربلایی حسین محمدی

شور مقتلی(روی تنت تو واسه یه ضربه حتی جا نیست)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(عشق بی همتا)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(اومدم روضتون آقا)_کربلایی حسین محمدی

شور(باز دوباره جنت فردوس حسین آمدم)_کربلایی حسین محمدی

چهار ضرب احساسی(بیا و قصمو خوت روایت کن )_کربلایی حسین محمدی

شور احساسی(راه کربلا شده راه نجاتم)_کربلایی مصطفی مروانی

چهار ضرب (دیوونگی هامو ببر)_کربلایی حسین محمدی

چهار ضرب احساسی (مشکل نوکرت گناه)_کربلایی حسین محمدی

روضه پایانی_حاج جواد برزگر