مراسم هفتگی پنجشنبه|98.02.12|

سخنرانی_حجت الاسلام شحیطاط

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

شور_کربلایی مصطفی مروانی

چهارضرب_کربلایی مصطفی مروانی