مراسم هفتگی ویژه خادمین هیئت پنجشنبه|99.04.26|

مناجات|آمده عبد گنه کار بگو _بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

روضه|ترک‌به‌روی‌لبت‌ازخجالت_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

زمینه|اگرم عجل ندهد امان به_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

شورزمینه|سرنیزه‌هابه‌تنت‌فرو_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

شورمقتلی|تادیدم ذولجناح به_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

شور|چشمام پر بارونه کی حالمو_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

شور|اقایی کن یه آدم دیگه بشم_بانوای|کربلایی‌محمدرضا‌زبیدی

نوا_بانوای|کربلایی‌محمدرضا‌زبیدی

مدح|حضرت‌امیرالمؤمنین(ع)_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی