مراسم هفتگی ویژه برنامه شهادت امام هادی(ع)پنجشنبه|98.12.08|

?سخنرانی_حجت الأسلام موسیٰ پور

?روضه_کربلایی مصطفیٰ مروانی

?زمینه(ای خدا غریب شهر سامرا)_کربلایی مصطفیٰ مروانی

?شور(صدات‌می‌کنم‌من‌از‌رو‌تل‌دارم)_کربلایی مصطفیٰ مروانی

?شور(چی‌بگم‌از‌نوکر‌پرمدعا‌چی‌بگم)_کربلایی مصطفیٰ مروانی

?شور(من‌اسمه‌دواشد‌تا‌که‌آسایش)_کربلایی مصطفیٰ مروانی

?شور(توکریم‌باشی‌گدایی‌درخونت)_کربلایی مصطفیٰ مروانی

?شور(مگه‌بی‌دعوت‌اومدم‌که‌ازدر)_کربلایی محمدرضا زبیدی

?نوا_کربلایی مصطفیٰ مروانی

?شورگودال(معلومه‌غریب‌کشتنت)_کربلایی مصطفیٰ مروانی

?روضه پایانی_کربلایی مصطفیٰ مروانی