مراسم فاطمیه دوم_شب اول_سه شنبه|98.11.08|

سخنرانی_حجت‌الاسلام‌نعامی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی ,حجت الاسلام شیخ رضا نعامی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی,حجت الاسلام شیخ رضا نعامی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی,حجت الاسلام شیخ رضا نعامی

روضه_کربلایی مصطفی مروانی,حجت الاسلام شیخ رضا نعامی

زمینه‌اول(حسن‌شب‌تاصبح‌بیداره)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه‌دوم(مادرچه‌خبره‌کوچَمون)_کربلایی مصطفی مروانی

شورزمینه‌(مادر پاشو از رو زمین)_کربلایی مصطفی مروانی

زمینه‌اول(حسن‌شب‌تاصبح‌بیداره)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد(گفتم‌این‌اشکِ‌مرحم‌بشود)_کربلایی مصطفی مروانی

واحد(دنیاتاره‌اماشاه‌وفاکه‌هست)_کـربـلایی احسـان شـیخـی

واحد(رنج‌توراگنج‌فراوان‌نمیدهم)_کـربـلایی احسـان شـیخـی

شور(کوچه‌شده‌غوغاوای‌ازغم‌دنیا)_کربلایی مصطفی مروانی

شورروضه‌ایی(پشت‌دررفت‌مادر)_کربلایی مصطفی مروانی

شور(زهرابمان‌که‌بغض‌بدی‌)_کربلایی امیر فلاحی

روضه پایانی_کربلایی مصطفی مروانی