مراسم جشن غدیر ویژه خادمین هیئت پنجشنبه|99.05.16|

سخنرانی_حجت الأسلام موسی پور

سرود|هر کسی در جهان غلام _بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

سرود|دل غزل خون علی مست_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

سرود|مسجد هر ثانیه داره _بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

سرود|شد خطاب از خدا رو به_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

سرود|کن فیکون کرده حیدر _بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

سرود|شاه لم یزل جنگیدن تو _بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

سرود|هیچکی شبیه اش توی_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

سرود|کی می تونست امام حسین_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی‌مصطفی‌مروانی