مراسم ایام فاطمیه اول_شب دوم |چهارشنبه98.10.18|

سخنرانی_حجت‌الاسلام‌توانا‌نیا

روضه_کربلایی مصطفی مروانی

پیش‌زمینه(من‌آن‌شاخه‌گل‌افسرده)_کربلایی مصطفی مروانی

‌زمینه(باهرنفست‌آه‌شرربارنکش)_کربلایی مصطفی مروانی

‌شورزمینه(مادرتو‌بگو‌باضعف‌)_کربلایی مصطفی مروانی

‌سنگین(نرو ببین خونه نشینم)_کربلایی مصطفی مروانی

‌واحد(غرورشوهرمن‌راچرالگدکردی)_کربلایی مصطفی مروانی

‌واحد(پیش‌شوهرزن‌اگر‌عیبی‌نیست)_کربلایی مصطفی مروانی

‌شور(بین مسیر جلو راتو گرفت)_کربلایی مصطفی مروانی

‌دودمه(بین دیوار و درم فضه بیا)_کربلایی مصطفی مروانی

‌شورروضه‌ای(کوچه ها غوغا بود)_کربلایی مصطفی مروانی

‌شورگودالی(السلام‌علی‌رأس‌الرمرفوع)_کربلایی مصطفی مروانی

‌مناجات‌پایانی(شب‌غمم‌سحر‌نما)_کربلایی مصطفی مروانی