مراسم احیا شب19 رمضان سه شنبه|99.02.22|

?سخنرانی_حجت‌الاسلام‌‌توانانیا

?مناجات(حال‌دلم‌آرومه‌این‌روز‌ها)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?دعای‌جوشن‌کبیر(پنجاه‌فرازاول)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?دعای‌جوشن‌کبیر(پنجاه‌فرازدوم)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?روضه(دست‌خالی‌تر‌زهرشب‌آمدم)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?قرائت‌دعای‌قرآن‌به‌سر_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?زمینه‌اول(راحت‌شدم‌بعد‌عمری)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?زمینه‌دوم(|مابین‌مقاتل‌باگریه‌)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?نوا_کربلایی‌مصطفی‌مروانی

?شورپایانی(ای‌ غریبم‌ ‌)_کربلایی‌مصطفی‌مروانی