شهادت امام علی(ع) |03_02_1401|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

پیش زمینه|چگونه سر کنم بی تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

زمینه|قسم به غصه و غم دل_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|مثل ساعقه خطرناکه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|شاه نجف امیرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|سرگذشت دنیا نشون میده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور|به نام نامی خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی