جلسه هفتگی پنجشنبه 97.04.14

سخنرانی _ حجت الاسلام عیسی شحیطاط

روضه _ حجت الاسلام عیسی شحیطاط

روضه_ کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_ کربلایی مصطفی مروانی

شور_ کربلایی مصطفی مروانی

شور_ کربلایی مصطفی مروانی

شور_ کربلایی مجتبی مهدی پور

شور مقتلی_ کربلایی مجتبی مهدی پور

شور _ کربلایی احمد عساکره

شور عربی _ کربلایی احمد عساکره

چهارضرب _ حجت الاسلام عیسی شحیطاط