جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1399.10.11|

روضه بخش اول_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

روضه بخش دوم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

روضه بخش سوم_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند و کربلایی مصطفی مروانی

زمینه_چند روزه داری همش_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

نوا_نوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شور_بعد از نماز صبح نمیخوابم_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شور_چادرخاکیت آبرومونو خرید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_بارون رویه گنبد میزنه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور دلو دلبر حیدر ای جانا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی

شور_دم مرگم علی میگم_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شور مقتلی_ای کشته ی گرسنه و تشنه_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند

شورمقتلی_وااُماه وا اُماه_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند و کربلایی مصطفی مروانی

روضه پایانی_بانوای|کربلایی مهدی ترکاشوند