مناجات ماه رمضان |10_02_1401|

مناجات_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%282%29.mp3 مناجات راغبین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%283%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%284%29.mp3 زمینه اول_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی،کربلایی احسان صباحی و کربلایی محمود خزلی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%285%29.mp3 زمینه دوم|یه عالمه گریه به روضه بدهکارم_بانوای|کربلایی احسان صباحی، کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%286%29.mp3 شور_بانوای|کربلایی سید سهیل موسوی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%287%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%288%29.mp3 شور مقتلی|قرار نبود لباس احرام تو_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%289%29.mp3 شور مقتلی|پیر شدم پیر شدم بی تو_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%2810%29.mp3 شور|چشمامون رو بستیم نمیفهمیم_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%2811%29.mp3 شور| پای غمت گیرم حسین_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%2812%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%2813%29.mp3 شور پایانی|علی ولی الله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab29/shab29_ramazan1401%20%2814%29.mp3

مناجات ماه رمضان |09_02_1401|

مناجات_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%282%29.mp3 مناجات راجین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%283%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%284%29.mp3 زمینه اول|سلام الله علی العطشان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%285%29.mp3 زمینه دوم|پیر شدم پیر شدم_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%286%29.mp3 زمینه سوم|بک یا الله بفضیلت این شبها_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%287%29.mp3 شور|صدق الله بدون علی نداریم_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%288%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%289%29.mp3 شور|سر سفره ی افطار یاد لبت افتادم_بانوای|کربلایی احسان صباحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%2810%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%2811%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab28/shab28_ramazan1401%20%2812%29.mp3

مناجات ماه رمضان |07_02_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab26/shab26_ramazan1401%20%281%29.mp3 مناجات خائفین_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab26/shab26_ramazan1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab26/shab26_ramazan1401%20%283%29.mp3 زمینه|ای کشته ی فتاده به هامون_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab26/shab26_ramazan1401%20%284%29.mp3 شور|جونیمو توی گناها سر کردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab26/shab26_ramazan1401%20%285%29.mp3 شور|کربلا میرم تا حال من بهتر شه_بانوای|کربلایی پدارم اسکندری http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab26/shab26_ramazan1401%20%286%29.mp3 شور|من تو حرم تو یاد گرفتم_بانوای|کربلایی پدارم اسکندری http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab26/shab26_ramazan1401%20%287%29.mp3 شور پایانی|حالم خرابه وقتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab26/shab26_ramazan1401%20%288%29.mp3

مناجات ماه رمضان |06_02_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab25/shab25_ramazan1401%20%281%29.mp3 دعای مجیر_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab25/shab25_ramazan1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab25/shab25_ramazan1401%20%283%29.mp3 زمینه|شه والا نشین شدی نقش زمین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab25/shab25_ramazan1401%20%284%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab25/shab25_ramazan1401%20%285%29.mp3 شور|وقبر فی قلوب من والا_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab25/shab25_ramazan1401%20%286%29.mp3 ذکر|_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab25/shab25_ramazan1401%20%287%29.mp3 شور|گره های زندگیم_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab25/shab25_ramazan1401%20%288%29.mp3

مناجات ماه رمضان |29_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab16/shab16_ramazan_1401%20%282%29.mp3 مناجات تائبین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab16/shab16_ramazan_1401%20%283%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab16/shab16_ramazan_1401%20%284%29.mp3 زمینه|به قولت عمل کن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab16/shab16_ramazan_1401%20%285%29.mp3 شور|احساس و رقیه چه عکسی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab16/Shab16_ramazan_1401%20%286%29.mp3 شور|هر شب از غمت آقا_بانوای|کربلایی محمدرضا زبیدی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab16/shab16_ramazan_1401%20%287%29.mp3 شور پایانی|حالم خرابه وقتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab16/shab16_ramazan_1401%20%288%29.mp3

مناجات ماه رمضان |28_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/shab15_ramazan_1401%20%282%29.mp3 دعای ابوحمزهٔ ثمالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/shab15_ramazan_1401%20%283%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/shab15_ramazan_1401%20%284%29.mp3 زمینه اول|خواب دیدم لباس_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/shab15_ramazan_1401%20%285%29.mp3 زمینه دوم|دلم شد با خدا همراه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/Shab15_ramazan_1401%20%286%29.mp3 شور|آقا کار همیشگی تو اعجاز_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/shab15_ramazan_1401%20%287%29.mp3 شور|سیدی ماکو مثلکل الکریم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/shab15_ramazan_1401%20%288%29.mp3 شور|جمل علم بهت می اومد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/shab15_ramazan_1401%20%289%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab15/shab15_ramazan_1401%20%2810%29.mp3

مناجات ماه رمضان |26_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%282%29.mp3 دعای ابو حمزهٔ ثمالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%283%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%284%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی عباس ثامری http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%285%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/Shab13_ramazan_1401%20%286%29.mp3 زمینه اول|دیدی چی شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%287%29.mp3 زمینه دوم|میون کوچه ها آه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%288%29.mp3 شور|وا اماه وا اماه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%289%29.mp3 شور|چادرت را بتکان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%2810%29.mp3 نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab13/shab13_ramazan_1401%20%2811%29.mp3

جلسه روضه هفتگی |25_01_1401|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%282%29.mp3 پیش زمینه|توی هر شرایطی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%283%29.mp3 زمینه|واسع العطایا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%284%29.mp3 شور|مگه من تو رو ساده بدست آوردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%285%29.mp3 شور|بین مردم صحبت از خوبیاته_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%286%29.mp3 شور|تو این روزگار فقط این_بانوای|کربلایی محمود عبدل http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%287%29.mp3 شور| گذرم تا به در خانه ات افتاد_بانوای|کربلایی محمود عبدل http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%288%29.mp3 گرچه داغتو درک نمی کنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%289%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%2810%29.mp3 شور| به علی دل بستم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%2811%29.mp3 شور|اسم حیدر چقدر زیباست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%2812%29.mp3 مدح امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab12/shab12_ramazan_1401%20%2813%29.mp3

مناجات ماه رمضان |24_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%282%29.mp3 دعای ابو حمزهٔ ثمالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%283%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%284%29.mp3 زمینه عربی|زینب غدت محتاره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%285%29.mp3 زمینه|باور نمی کنم دیگه ندارمت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%286%29.mp3 شور|تشنه بودی بوی آبی رسید از علقمه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%287%29.mp3 شور|تو دست و پای دل موی تو پیچید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%288%29.mp3 شور|ساقی یا عباس_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%289%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab11/Shab11_ramazan_1401%20%2810%29.mp3

مناجات ماه رمضان |23_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab10/Shab10_ramazan_1401%20%282%29.mp3 دعای ابو حمزهٔ ثمالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab10/Shab10_ramazan_1401%20%283%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab10/Shab10_ramazan_1401%20%284%29.mp3 زمینه اول|قلبم شد داغت آقا _بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab10/Shab10_ramazan_1401%20%285%29.mp3 زمینه دوم|خواهش می کنم برید_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab10/Shab10_ramazan_1401%20%286%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی علیرضا مرید سادات http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab10/Shab10_ramazan_1401%20%287%29.mp3 شور| تو اون آغوش گرمی که پناه _بانوای|کربلایی علیرضا مرید سادات http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab10/Shab10_ramazan_1401%20%288%29.mp3 شور|چشمامو می بندم دوباره سمت حرمت_بانوای|کربلایی علیرضا مرید سادات http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab10/Shab10_ramazan_1401%20%289%29.mp3