12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب دوازدهم_پنجشنبه|98.02.26|

سخنرانی_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/1.mp3 مناجات_حاج مهدی ترکاشوند http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/2.mp3 بخش هشتم دعای ابوحمزه_حاج مهدی ترکاشوند http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/3.mp3 بخش آخر دعای ابوحمزه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/33.mp3 روضه_حاج مهدی ترکاشوند http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/4.mp3 زمینه_حاج مهدی ترکاشوند http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/5.mp3 شور_حاج مهدی ترکاشوند http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/6.mp3 شور_حاج مهدی ترکاشوند |http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/7.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/8.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/9.mp3 شور_کربلایی مجتبی مهدی پور http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/10.mp3 شورمقتلی_حاج مهدی ترکاشوند http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab12_1398/11.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب یازدهم_چهارشنبه|98.02.25|

سخنرانی_حجت الاسلام توانانیا http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab11_1398/1.mp3 مناجات_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab11_1398/2.mp3 دعای ابوحمزه و مناجات_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab11_1398/3.mp3 روضه_حاج عباس ثامری http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab11_1398/4.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب دهم_سه شنبه|98.02.24|

سخنرانی_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/1.mp3 روضه_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/2.mp3 مناجات_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/3.mp3 بخش هفتم دعای ابوحمزه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/4.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی و سید محسن امام http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/5.mp3 پیش زمینه_کربلایی سید محسن امام http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/6.mp3 شور_کربلایی سید محسن امام http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/7.mp3 زمینه_کربلایی سیدمحسن امام http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/8.mp3 چهارضرب_کربلایی سید محسن امام http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/9.mp3 چهارضرب_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/10.mp3 روضه پایانی_کربلایی سید محسن امام http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab10_1398/11.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب نهم_دوشنبه|98.02.23|

سخنرانی_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab9_1398/1.mp3 روضه_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab9_1398/2.mp3 بخش هفتم دعای ابوحمزه_کربلایی مصطفی مروانی |http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab9_1398/3.mp3 مناجات_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab9_1398/4.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab9_1398/5.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab9_1398/6.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab9_1398/7.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب هشتم_یکشنبه|98.02.22|

روضه_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/2.mp3 مناجات_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/3.mp3 بخش ششم دعای ابوحمزه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/4.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/5.mp3 روضه_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/6.mp3 زمینه_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/7.mp3 شور_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/8.mp3 |شور_کربلایی سیدرضا علیزاده |http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/9.mp3 شور_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/10.mp3 چهارضرب_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab8_1398/11.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب هفتم_شنبه|98.02.21|

سخنرانی_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/1.mp3 روضه_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/2.mp3 مناجات_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/3.mp3 بخش پنجم دعای ابوحمزه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/4.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/5.mp3 روضه_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/6.mp3 زمینه_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/7.mp3 زمینه دوم_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/8.mp3 شور_کربلایی سیدرضا علیزاده http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/9.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab7_1398/10.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب ششم_جمعه|98.02.20|

سخنرانی_حجت الاسلام آل کثیر http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab6_1398/1.mp3 مناجات_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab6_1398/2.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab6_1398/4.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab6_1398/5.mp3 نوا_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab6_1398/6.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab6_1398/7.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب پنجم_پنجشنبه|98.02.19|

سخنرانی_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/1.mp3 مناجات_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/2.mp3 روضه_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/3.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/4.mp3 پیش زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/5.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/6.mp3 شور گودال_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/7.mp3 نوا_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/8.mp3 روضه پایانی_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/9.mp3 شعر خوانی_حاج عباس ثامری http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab5_1398/10.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب چهارم_چهارشنبه|98.02.18|

سخنرانی_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/1.mp3 بخش سوم دعای ابوحمزه_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/2.mp3 مناجات_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/3.mp3 بخش سوم دعای ابوحمزه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/4.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/5.mp3 شعرخوانی_عباس ثامری http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/6.mp3 روضه_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/7.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/8.mp3 شور _کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/9.mp3 شور گودال_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/10.mp3 شور گودال_کربلایی امیرفلاحی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/11.mp3 چهارضرب_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab4_1398/12.mp3

12شب نجوای بندگی ماه رمضان_شب سوم_سه شنبه|98.02.17|

سخنرانی_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/0.mp3 بخش دوم دعای ابوحمزه_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/1.mp3 بخش دوم دعای ابوحمزه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/2.mp3 شعرخوانی_حاج عباس ثامری http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/3.mp3 روضه_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/4.mp3 زمینه_کربلایی مجتبی مهدی پور http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/5.mp3 زمینه مقتلی_کربلایی مجتبی مهدی پور http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/6.mp3 شور_کربلایی مجتبی مهدی پور http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/7.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/8.mp3 شور گودال_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/9.mp3 روضه پایانی_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_shab3_1398/10.mp3