شهادت امام حسن (ع)_جمعه|1401.06.11|

سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%282%29.mp3 زمینه| حسن جان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%283%29.mp3 شور| امون ز زهر کین جونمو رسوند_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%284%29.mp3 نوا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%285%29.mp3 سنگین| مدینه غربت داره_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%286%29.mp3 شلاقی| هر کس گدا تر شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%287%29.mp3 تک| ما لشکریان آماده ی آمدنیم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%288%29.mp3 شور|دست طلب ما بر دامان حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%289%29.mp3 شور|هر نفس هر دم هر دقیقه_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2810%29.mp3 شور|استاد پیکار تن به تن یا حسن_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2811%29.mp3 نوا_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2812%29.mp3 شور|وقتی از تو می خونم حال و روزم_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2813%29.mp3 شور|آه عشقت همراه منه_با نوای| کربلایی محمدحسین پور فاطمی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Emam_Hasan1401/Shahadat_Emam_Hasan1401%20%2814%29.mp3

شهادت حضرت رقیه (س)_پنجشنبه|1401.06.10|

سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%282%29.mp3 زمینه اول| دلم خونه بابا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%283%29.mp3 زمینه دوم| این قرارمون نبود با معرفت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%284%29.mp3 شور زمینه| این قرارمون نبود_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%285%29.mp3 نوا و ذکر|_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%286%29.mp3 سنگین| یه وقتی اومدی که من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%287%29.mp3 شلاقی| لاغر شدم برای تنم کار مشکل است_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%288%29.mp3 شور مقتلی|من دخترم کسی باور نداره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%289%29.mp3 شور|هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%2810%29.mp3 نوا_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%2811%29.mp3 نوای امیر المومنین_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401/Shahadat_Hazrat_Roghayeh1401%20%2812%29.mp3

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.06.03|

سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%282%29.mp3 زمینه|دور و برم رو تار می بینم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%283%29.mp3 شور|هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%284%29.mp3 شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%287%29.mp3 نوا و ذکر_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%288%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%289%29.mp3 نوای امیر المومنین_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2810%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2811%29.mp3 شور پایانی|منی که از تولدم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2812%29.mp3  

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.05.27|

سخنرانی|حجت‌الاسلام موسوی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%282%29.mp3 زمینه اول|تو خودت می خواستی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%283%29.mp3 زمینه دوم|هجوم آوردن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%284%29.mp3 شور|دنیا آخرش حرمه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%285%29.mp3 شور|ان للقتل الحسین_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%286%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%287%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%288%29.mp3

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.05.20|

سخنرانی|حجت‌الاسلام نعامی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|حجت الاسلام نعامی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%283%29.mp3 پیش زمینه| یا ابا عبدالله ابا عبدالله_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%284%29.mp3 زمینه اول|مشتاقی و صبوری_با نوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%285%29.mp3 زمینه دوم|از این بلندی می بینم_با نوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%286%29.mp3 زمینه سوم|خواهش میکنم برید کنار_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%287%29.mp3 شور|چه خوبه کربلا_با نوای| کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%288%29.mp3 شور|قبله دل ها یا ابا عبدالله الحسین_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%289%29.mp3 شور| زینب همان کسی ست که_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2810%29.mp3 شور| عفیفه بانو محترمه مکرمه_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2811%29.mp3 نوا و ذکر| علی مولا_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2812%29.mp3 شور| مست دم مسیحاتم_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2813%29.mp3 شور| نوکر که بی هدف باشه_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2814%29.mp3 شور| تو اون آغوش گرمی که_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2815%29.mp3 شور| پام برسه به حرمت حسابی_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2816%29.mp3 شور پایانی|کربلا کربلا_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2817%29.mp3  

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.04.30|

سخنرانی_به کلام| حجت الاسلام نجفی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%282%29.mp3 زمینه|دلتنگی برا حرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%283%29.mp3 شور| دلتنگی برا حرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%284%29.mp3 شور| بزرگترین سرمایه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%285%29.mp3 شور| خوشحال از اینکه سر این قصه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%286%29.mp3 شور|ای ساحل آرامشم یا حسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%287%29.mp3 شور| وقتی پسر حضرت حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%288%29.mp3 شور|صلح تو حماسه حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%289%29.mp3 نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%2810%29.mp3 شور پایانی|خدا رو شکر گریه هام بی اختیاره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_30/Haftegi1401_04_30%20%2811%29.mp3

ویژه برنامه ولادت امام هادی (ع)_پنجشنبه|1401.04.23|

  مدح_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%282%29.mp3 سرود|عالم همه مهمان تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%283%29.mp3 شور|مثل صاعقه خطرناکه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%284%29.mp3 شور| به علی دلبستم عشق فهمیدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%286%29.mp3 شور|علی علی الگوی زمانه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%287%29.mp3 شور|شد خطاب از خدا رو پیغمبر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%288%29.mp3 شور|شروع می کنه یه جنگ تمام عیارو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%289%29.mp3 شور|اسم حیدر چقدر زیباست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%2810%29.mp3 شور|قاتل العرب علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%2811%29.mp3 شور|رویام ای همه ی دنیام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Veladat_Emam_Hadi1401/Veladat_Emam_Hadi1401%20%2812%29.mp3

ویژه برنامه شهادت امام محمدباقر (ع)_پنجشنبه|1401.04.16|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%282%29.mp3 زمینه|چشمام غمای کربلا رو دیده_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%283%29.mp3 شور مقتلی|ای پدر کجا رفتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%284%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%285%29.mp3 شور|پام برسه به حرمت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%286%29.mp3 شور|دلتنگم بهشتم رو گم کردم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%287%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%288%29.mp3 شور|خدا رو شکر گریه هام بی اختیار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%289%29.mp3 نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%2810%29.mp3 شور پایانی|برمشامم می رسد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_16/Haftegi1401_04_16%20%2811%29.mp3

ویژه برنامه شهادت امام جواد (ع)_پنجشنبه|1401.04.09|

سخنرانی_به کلام|حجت الاسلام جامعی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%281%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%282%29.mp3 زمینه|وسط حجره افتاده بی کس و تنها_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%283%29.mp3 شور|تشنه کشتنت با تیر و شمشیر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%284%29.mp3 شور|وصلی الله علی الباکین علی الحسین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%285%29.mp3   شور|سایه روی سرم رو دوست دارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%286%29.mp3 شور|شکر خدا نبض دل تنگم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%287%29.mp3 شور|بزرگترین سرمایه با حرمش همسایه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%288%29.mp3 شور| یا ابا عبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%289%29.mp3 شور| علی مولا علی مولا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%2810%29.mp3 شور|به علی دل بستم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%2811%29.mp3 شور|تو به زینب گفتی سر شاهانه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_javad_1401/shahadat_emam_javad_1401%20%2812%29.mp3

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.04.02|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_02/Haftegi1401_04_02%20%281%29.mp3 زمینه|دنیا اگه تاریکه کمی دندون_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_02/Haftegi1401_04_02%20%282%29.mp3 شور|برا تو کاری نداره منو آدمم کنی_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_02/Haftegi1401_04_02%20%283%29.mp3 شور|منو این بی قراری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_02/Haftegi1401_04_02%20%284%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_02/Haftegi1401_04_02%20%285%29.mp3 شور| تو به زینب گفتی سر شاهانه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_02/Haftegi1401_04_02%20%286%29.mp3 شور|رویام ای همه ی دنیام_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_02/Haftegi1401_04_02%20%287%29.mp3 شور پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_04_02/Haftegi1401_04_02%20%288%29.mp3