مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب سوم_سه شنبه|98.03.07|

سخنرانی_حجت الاسلام توانانیا http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/1.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/2.mp3 پیش زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/3.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/4.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/5.mp3 واحد_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/6.mp3 واحد_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/7.mp3 تک_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/8.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/9.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/10.mp3 قرآن بالاسر_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/11.mp3

مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب دوم_دوشنبه|98.03.06|

سخنرانی_حجت الاسلام و المسلمین حاجتی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/1.mp3 روضه_حاج جواد برزگر http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/2.mp3 زمینه_حاج جواد برزگر http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/3.mp3 شور_حاج جواد برزگر http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/5.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/6.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/7.mp3

مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب اول_یکشنبه|98.03.05|

سخنرانی_حجت الاسلام و المسلمین حاجتی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/1.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/2.mp3 پیش زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/3.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/4.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/5.mp3 سنگین_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/6.mp3 واحد_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/7.mp3 شور_کربلایی علی نیسی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/8.mp3 شور_کربلایی علی نیسی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/9.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/10.mp3 چهارضرب_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/11.mp3

شب شهادت امام علی (ع)_ سه شنبه _ 97.3.15

سخنرانی حجت الاسلام توانانیا     روضه _ کربلایی مصطفی مروانی     زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی     شور _ کربلایی مصطفی مروانی     سنگین _ کربلایی مصطفی مروانی     واحد _ کربلایی مصطفی مروانی     واحد تند _ کربلایی مصطفی مروانی     تک _ کربلایی مصطفی مروانی     شور _ کربلایی مصطفی مروانی     شور روضه ایی _ کربلایی مصطفی مروانی     شور مقتلی _ کربلایی مصطفی مروانی