شهادت امام علی(ع) |04_02_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%283%29.mp3 پیش زمینه|یا علی مولا _با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%284%29.mp3 زمینه|بک یا الله به فضیلت این شب ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2817%29.mp3 شور|چی می تونه لذت عمر رو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%285%29.mp3 شور|برام مقدر کن تو این شب احیاء_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%286%29.mp3 شور|می دونی تو رو بی حد و اندازه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%287%29.mp3 نوا|یا علی مولا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%288%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2818%29.mp3 شور پایانی|منی که از تولدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%289%29.mp3 دعای جوشن کبیر|بخش اول_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2810%29.mp3 دعای جوشن کبیر|بخش دوم_بانوای|کربلایی محمدحسین پورفاطمی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2811%29.mp3 دعای جوشن کبیر|بخش سوم_بانوای|کربلایی محمود حریزاوی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2812%29.mp3 دعای جوشن کبیر|بخش چهارم_بانوای|کربلایی محمدرضا زبیدی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2813%29.mp3 دعای جوشن کبیر|بخش پنجم_بانوای|کربلایی محمود حریزاوی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2814%29.mp3 مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2815%29.mp3 دعای قرآن بر سر|_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab23/shab23_ramazan_1401%20%2816%29.mp3

شهادت امام علی(ع) |03_02_1401|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%282%29.mp3 پیش زمینه|چگونه سر کنم بی تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%283%29.mp3 زمینه|قسم به غصه و غم دل_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%284%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%285%29.mp3 شور|مثل ساعقه خطرناکه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%286%29.mp3 شور|شاه نجف امیرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%287%29.mp3 شور|سرگذشت دنیا نشون میده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%288%29.mp3 شور|به نام نامی خدا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%289%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%2810%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab22/shab22_ramazan_1401%20%2811%29.mp3

شهادت امام علی(ع) |01_02_1401|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%282%29.mp3 زمینه|ببین پریشونم حسابی دلتنگم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%283%29.mp3 شور|بر روی نیزه مهتاب است_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%284%29.mp3 شور|جدال میکنن خونتو تو قتلگاه_بانوای|کربلایی محمود حریزاوی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%285%29.mp3 شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%286%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%287%29.mp3 شور مقتلی|خواهش میکنم برید کنار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%288%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%289%29.mp3 شور|منی که از تولدم تو کشوری_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab20/shab20_ramazan_1401%20%2810%29.mp3

شهادت امام علی(ع) |31_01_1401|

مناجات_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%283%29.mp3 زمینه|اومده دیدارت سر شکسته_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%284%29.mp3 شور|فمن یمت یرنی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%285%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%286%29.mp3 سنگین|مهمان دختر ست علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%287%29.mp3 دودمه|کار حیدر گیرد امشب خاتمه_بانوای|کربلایی سعید پیام http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%288%29.mp3 تک|آسوده شده طعنه و زخم زبان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%289%29.mp3 شور|خواهش میکنم برید کنار_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%2810%29.mp3 شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/monajat_ba_khod_1401/shab19/shab19_ramazan_1401%20%2811%29.mp3  

مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب سوم_سه شنبه|98.03.07|

سخنرانی_حجت الاسلام توانانیا http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/1.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/2.mp3 پیش زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/3.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/4.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/5.mp3 واحد_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/6.mp3 واحد_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/7.mp3 تک_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/8.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/9.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/10.mp3 قرآن بالاسر_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab3/11.mp3

مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب دوم_دوشنبه|98.03.06|

سخنرانی_حجت الاسلام و المسلمین حاجتی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/1.mp3 روضه_حاج جواد برزگر http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/2.mp3 زمینه_حاج جواد برزگر http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/3.mp3 شور_حاج جواد برزگر http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/5.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/6.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab2/7.mp3

مراسم شهادت حضرت علی(ع)_شب اول_یکشنبه|98.03.05|

سخنرانی_حجت الاسلام و المسلمین حاجتی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/1.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/2.mp3 پیش زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/3.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/4.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/5.mp3 سنگین_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/6.mp3 واحد_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/7.mp3 شور_کربلایی علی نیسی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/8.mp3 شور_کربلایی علی نیسی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/9.mp3 شور_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/10.mp3 چهارضرب_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/shahadat_emam_ali_1398_shab1/11.mp3

شب شهادت امام علی (ع)_ سه شنبه _ 97.3.15

سخنرانی حجت الاسلام توانانیا     روضه _ کربلایی مصطفی مروانی     زمینه _ کربلایی مصطفی مروانی     شور _ کربلایی مصطفی مروانی     سنگین _ کربلایی مصطفی مروانی     واحد _ کربلایی مصطفی مروانی     واحد تند _ کربلایی مصطفی مروانی     تک _ کربلایی مصطفی مروانی     شور _ کربلایی مصطفی مروانی     شور روضه ایی _ کربلایی مصطفی مروانی     شور مقتلی _ کربلایی مصطفی مروانی