جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.06.03|

سخنرانی|حجت‌الاسلام جامعی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%282%29.mp3 زمینه|دور و برم رو تار می بینم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%283%29.mp3 شور|هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%284%29.mp3 شور مقتلی|راس تو میرود بالای نیزه ها_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%287%29.mp3 نوا و ذکر_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%288%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%289%29.mp3 نوای امیر المومنین_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2810%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2811%29.mp3 شور پایانی|منی که از تولدم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_06_03/Haftegi1401_06_03%20%2812%29.mp3  

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.05.27|

سخنرانی|حجت‌الاسلام موسوی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%282%29.mp3 زمینه اول|تو خودت می خواستی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%283%29.mp3 زمینه دوم|هجوم آوردن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%284%29.mp3 شور|دنیا آخرش حرمه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%285%29.mp3 شور|ان للقتل الحسین_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%286%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%287%29.mp3 نوای امیر المومنین_بانوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_27/Haftegi1401_05_27%20%288%29.mp3

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|1401.05.20|

سخنرانی|حجت‌الاسلام نعامی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%281%29.mp3 روضه_با نوای|حجت الاسلام نعامی https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%283%29.mp3 پیش زمینه| یا ابا عبدالله ابا عبدالله_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%284%29.mp3 زمینه اول|مشتاقی و صبوری_با نوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%285%29.mp3 زمینه دوم|از این بلندی می بینم_با نوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%286%29.mp3 زمینه سوم|خواهش میکنم برید کنار_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%287%29.mp3 شور|چه خوبه کربلا_با نوای| کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%288%29.mp3 شور|قبله دل ها یا ابا عبدالله الحسین_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%289%29.mp3 شور| زینب همان کسی ست که_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2810%29.mp3 شور| عفیفه بانو محترمه مکرمه_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2811%29.mp3 نوا و ذکر| علی مولا_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2812%29.mp3 شور| مست دم مسیحاتم_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2813%29.mp3 شور| نوکر که بی هدف باشه_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2814%29.mp3 شور| تو اون آغوش گرمی که_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2815%29.mp3 شور| پام برسه به حرمت حسابی_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2816%29.mp3 شور پایانی|کربلا کربلا_بانوای|کربلایی حسین دهقان https://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1401_05_20/Haftegi1401_05_20%20%2817%29.mp3  

شب یازدهم محرم۱۴۰۱_دوشنبه|1401.05.17|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%281%29.mp3 سخنرانی|حجت الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%283%29.mp3 زمینه|سوخت ، خیمه ها سوخت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%284%29.mp3 شور مقتلی| به بار اومده تو خیمه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%285%29.mp3 رجز و ذکر_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%286%29.mp3 شور مقتلی|نبودی و نپرسیدی_بانوای|کربلایی سید محسن امام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%287%29.mp3 نوا_با نوای| کربلایی سید محسن امام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%288%29.mp3 شور مقتلی|بی پناه زینب_بانوای|کربلایی سید محسن امام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%289%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی سید محسن امام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%2810%29.mp3 شورمقتلی|از کربلا بی هم نفس رفتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%2811%29.mp3 نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%2812%29.mp3 شور مقتلی|غروب بود_بانوای|کربلایی سید محسن امام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%2813%29.mp3 شور پایانی|ای مهربون تر از هر خونواده_بانوای|کربلایی سید محسن امام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%2814%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|حجت الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_11/Shab_11_Moharam1401%20%2815%29.mp3  

شب دهم محرم۱۴۰۱_یکشنبه|1401.05.16|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%281%29.mp3 سخنرانی|حجت الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|حجت الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%283%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%284%29.mp3 زمینه اول|برای کشتنش وضو می گیرید_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%285%29.mp3 زمینه دوم|افتادم تو قتلگاه_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%286%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%287%29.mp3 شور مقتلی|لباس احرام تو ای کاش بود_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%288%29.mp3 شور مقتلی|از این بلندی می بینم تو رو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%289%29.mp3 شور مقتلی| از اینجا می بینم که غرق فریادی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2810%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2811%29.mp3 دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2812%29.mp3 شور مقتلی| الله اکبر و الله اکبر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2813%29.mp3 شور مقتلی|موی سر و صورت تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2814%29.mp3 شور مقتلی|فمالی خونیه این حوالی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2815%29.mp3 شور|خداروشکر گریه هام بی اختیاره_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2816%29.mp3 شور پایانی|یه وقتایی که دلم تنگ عشقه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2817%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_10/Shab_10_Moharam1401%20%2818%29.mp3

شب نهم محرم۱۴۰۱_شنبه|1401.05.15|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%281%29.mp3 سخنرانی|حجت الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%283%29.mp3 زمینه|عمو کسی اونجا نبود_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%284%29.mp3 نوا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%285%29.mp3 شور عربی |زینب زینب_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%286%29.mp3 دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%287%29.mp3 شور |می خوای که باور بکنم_با نوای| کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%288%29.mp3 شور مقتلی|پا پس نمیکشه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%289%29.mp3 نوا و ذکر حضرت سیدالشهدا (ع)_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%2810%29.mp3 شور|بزرگ ترین سرمایه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%2811%29.mp3 شور|مگه میشه تو رو دوستت نداشت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_9/Shab_9_Moharam1401%20%2812%29.mp3 شور پایانی| خدا میخره همین امشب_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2813%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|حاج عباس ثامری https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2814%29.mp3

شب هشتم محرم ۱۴۰۱_جمعه|1401.05.14|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%281%29.mp3 سخنرانی|حجت الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%283%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی ایمان عسکری https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2812%29.mp3 زمینه اول| الله و اکبر لشکر دشمن کفار_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%284%29.mp3 زمینه دوم|حلقه زدن دور تو_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%285%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%287%29.mp3 دودمه|کربلایی سعید پیام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%288%29.mp3 شور|دلم خونه جونم روی خاک افتاده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%289%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2810%29.mp3 نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2811%29.mp3 شور مقتلی|دار و ندار من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2813%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2814%29.mp3 شور مقتلی|راس تو میرود_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2815%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2816%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_8/Shab_8_Moharam1401%20%2817%29.mp3

شب هفتم محرم ۱۴۰۱_پنجشنبه|1401.05.13|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%281%29.mp3 سخنرانی|حجت الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%283%29.mp3 زمینه|تو بغلم بی رمق برادرم تشنشه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%284%29.mp3 نوا_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%286%29.mp3 شور|به گوشه ی خیمه لالایی می خونم_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%288%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%289%29.mp3 دودمه|کربلایی سعید پیام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%287%29.mp3 شور|آرزوهایی که داشتم بعد از تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%285%29.mp3 شور مقتلی|سلام الله علی العطشان_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%2814%29.mp3 شور مقتلی|تو روایت داریم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%2813%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%2812%29.mp3 شور مقتلی|داره خون میریزه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%2810%29.mp3 شور پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%2815%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_7/Shab_7_Moharam1401%20%2816%29.mp3

شب ششم محرم ۱۴۰۱_چهارشنبه|1401.05.12|

سخنرانی|حجت‌الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab__Moharam1401%20%281%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab_6_Moharam1401%20%282%29.mp3 زمینه|به اذن الله رب قادر اذلی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab_6_Moharam1401%20%283%29.mp3 شور|اومده میدون آینه ی حسن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab_6_Moharam1401%20%284%29.mp3 دودمه|کربلایی سعید پیام https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab_6_Moharam1401%20%285%29.mp3 شور|استاد پیکار تن به تن یا حسن_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab_6_Moharam1401%20%286%29.mp3 همخوانی|توی هر شرایطی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab_6_Moharam1401%20%287%29.mp3 شور پایانی|بعضیا اهل اشکن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab_6_Moharam1401%20%288%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|حجت الاسلام محبوبی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_6/Shab_6_Moharam1401%20%289%29.mp3

شب پنجم محرم ۱۴۰۱_سه شنبه|1401.05.11|

بیان احکام|حجت‌الاسلام کلاهدوز https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%281%29.mp3 سخنرانی|حجت‌الاسلام توانانیا https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%282%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%283%29.mp3 زمینه اول| نگاه کن عمه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%284%29.mp3 زمینه دوم|چشش سیاهی رفت_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%285%29.mp3 شور مقتلی|غروب بود لحظه ای که_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%286%29.mp3 نوا و ذکر_با نوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%287%29.mp3 شور|صلی علیک_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%288%29.mp3 همخوانی|توی هر شرایطی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی https://media.bakieh.ir/nava/Moharam1401/Shab_5/Shab_5_Moharam1401%20%289%29.mp3