ویژه برنامه فاطمیه دوم_شب سوم_پنجشنبه|1400.10.16|

روضه_با نوای|حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%284%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%285%29.mp3 روضه_بانوای|حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%286%29.mp3 زمینه|روزم سیاه شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%287%29.mp3 زمینه دوم|عمدا اومدم پشت در_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%288%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%289%29.mp3 شور مقتلی|دنیا بدون تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2810%29.mp3 شور مقتلی|از سرشون زیاد بودی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2811%29.mp3 شور مقتلی|زینب دوش نبی_بانوای|حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2812%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2813%29.mp3 شور مقتلی|نقشه کشیدن مبتلامون کنن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2814%29.mp3 نوا عربی فارسی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2815%29.mp3 شور مقتلی|همه منتظرن مادرش برسه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2816%29.mp3 شور مقتلی|بر نمیداره خولی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2817%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab3/Fatemiyeh_dovom1400_shab3%20%2818%29.mp3

ویژه برنامه فاطمیه دوم_شب دوم_چهارشنبه|1400.10.15|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%285%29.mp3 پیش زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%286%29.mp3 زمینه|تویی که سایه ات رو ندیده بود مردی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%287%29.mp3 شور|همه مادر دارن من ندارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%288%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%289%29.mp3 شور روضه ای|اما فیکم مسلم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2810%29.mp3 شور روضه ای|بی حیا زد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2811%29.mp3 شور روضه ای|چی به روز تو آوردنو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2812%29.mp3 نوا| وا اُما_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2813%29.mp3 شور مقتلی|همه منتظرن مادرش برسه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2814%29.mp3 شور مقتلی|از سرشون زیاد بودی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2815%29.mp3 شور|یه وقتایی که دلم لنگ عشقه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2816%29.mp3 نوا | مولا علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2817%29.mp3 شور|به علی دلبستم عشقو فهمیدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2818%29.mp3 چهار ضرب|منی که از تولدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab2/Fatemiyeh_dovom1400_shab2%20%2819%29.mp3

ویژه برنامه فاطمیه دوم_شب اول_سه شنبه|1400.10.14|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%284%29.mp3 زمینه|دیدی چی شد در خونه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%285%29.mp3 شور زمینه| دیدی چی شد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%286%29.mp3 واحد سنگین|مرو ای عزیزم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%287%29.mp3 واحد شلاقی|چشمی شبیه چشم تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%288%29.mp3 دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%289%29.mp3 شور مقتلی|داره میزنه مادرمو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%2810%29.mp3 شور مقتلی|میون کوچه ها آه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%2811%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%2812%29.mp3 شور|ته خوشبختی یه عاشق وقتی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%2813%29.mp3 نوا و ذکر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%2814%29.mp3 نوای امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_dovom1400/shab1/Fatemiyeh_dovom1400_shab1%20%2815%29.mp3

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|09_10_1400|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%284%29.mp3 پیش‌زمینه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%285%29.mp3 زمینه|چی شده از حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%286%29.mp3 شور|این جا خونه ی علی و زهراست_بانوای|کربلایی حسن دهقان http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%287%29.mp3 شور| چادر خاکیت آبرومونو خریده_بانوای|کربلایی حسن دهقان http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%288%29.mp3 شور|بین مردم صحبت از خوبیاته_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی و کربلایی حسن دهقان http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%289%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%2810%29.mp3 شور|غلام خونواده ی حیدرم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%2811%29.mp3 شورابین پهلونا نام آور اباالفضل_بانوای|کربلایی حسن دهقان http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%2812%29.mp3 نوای امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%2813%29.mp3 شور پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_09/Haftegi1400_10_09%20%2814%29.mp3

جلسه روضه هفتگی_پنجشنبه|02_10_1400|

روضه_بانوای|حاج سعید کرمعلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%284%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%285%29.mp3 روضه_بانوای|حاج سعید کرمعلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%286%29.mp3 پیش زمینه_بانوای|حاج سعید کرمعلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%287%29.mp3 زمینه|مادری اومد_بانوای|حاج سعید کرمعلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%288%29.mp3 شور|هرگز ز یاد حضرت زهرا نمیروم_بانوای|حاج سعید کرمعلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%289%29.mp3 شور|ای به قربان سلطان کربلا_بانوای|حاج سعید کرمعلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2810%29.mp3 نوای امیرالمومنین(ع)_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2811%29.mp3 شور|صلاتم حیدر_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2812%29.mp3 شور|اسم حیدر چقدر زیباست_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2813%29.mp3 شور | سرگذشت دنیا نشون میده_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2814%29.mp3 نوای امیرالمومنین (ع)_بانوای|حاج سعید کرمعلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2815%29.mp3 شور مقتلی| به سمت گودال_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2816%29.mp3 نوای اباعبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2817%29.mp3 شور پایانی| توی هر شرایطی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2818%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی سعید کرمعلی http://media.bakieh.ir/nava/Haftegi1400_10_02/Haftegi1400_10_02%20%2819%29.mp3

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب سوم_شنبه|1400.09.27|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%284%29.mp3 زمینه|چه سکوت تلخی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%285%29.mp3 شور|باز شد تا که در حجره ی ام الحسنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%286%29.mp3 شور|الا ای چاه یارم را گرفتند_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%287%29.mp3 سنگین| شیرین ترین روزای زندگیمو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%288%29.mp3 واحد|ای بیمار علی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%289%29.mp3 شلاقی|خدا مرا بکشد تو سه ماهه پیر شدی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2810%29.mp3 دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2811%29.mp3 شور نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2812%29.mp3 شور لطمه زنی|نرو زهرا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2813%29.mp3 شور لطمه زنی| سه ماه میسوزم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2814%29.mp3 شور لطمه زنی|خیلی غریبی تو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2815%29.mp3 شور مقتلی| بابا قرآن می خونه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2816%29.mp3 شور مقتلی| ریان ابن شبیب_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2817%29.mp3 شور | بر مشامم می رسد_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2818%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab3/Fatemiyeh_aval1400_shab3%20%2819%29.mp3

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب دوم_جمعه|1400.09.26|

روضه_بانوای|حاج عباس ثامری http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%284%29.mp3 روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%285%29.mp3 زمینه|پشت و پناهم تنها تکیه گاهم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%286%29.mp3 شور|دار و ندارم ای همه قرارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%287%29.mp3 سنگین| مثل این سه ماه غرق غم اومدم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%288%29.mp3 واحد شلاقی|این شهر بی وفا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%289%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%2810%29.mp3 شور مقتلی|وقت نفس کشیدنم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%2811%29.mp3 شور مقتلی|یه مشت اراذل اومدن_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%2812%29.mp3 شور مقتلی|چی به روز تو آوردنو_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%2813%29.mp3 شور| از سرشون زیاد بودی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%2814%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%2815%29.mp3 روضه پایانی_بانوای|حاح عباس ثامری http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab2/Fatemiyeh_aval1400_shab2%20%2816%29.mp3

ویژه برنامه فاطمیه اول _شب اول_پنجشنبه|1400.09.25|

روضه_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%282%29.mp3 زمینه|همه مادر دارن من ندارم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%283%29.mp3 واحد سنگین| همسر مهربونم_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%284%29.mp3 واحد سنتی| تو زمین گیری و من_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%285%29.mp3 دودمه_بانوای|کربلایی سعید پیام http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%286%29.mp3 نوا_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%287%29.mp3 شور مقتلی| تو کوچه ها گیر افتادی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%288%29.mp3 نوای ابا عبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%289%29.mp3 ذکر اباعبدالله_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%2810%29.mp3 نوای امیرالمومنین_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%2811%29.mp3 شور پایانی_بانوای|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/Fatemiyeh_aval1400/shab1/Fatemiyeh_aval1400_shab1%20%2812%29.mp3

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب دوم_دوشنبه|1399.10.08|

روضه_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_11_.mp3 پیش زمینه_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_12_.mp3 زمینه_روزگارعلی_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_1_.mp3 شورزمینه_دل فلک ابری تره یا من_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_2_.mp3 نوا__بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_3_.mp3 شورمقتلی_اما فیکم مسلم_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_4_.mp3 شور مقتلی_زبونم لال تو و گودال_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_5_.mp3 شور مقتلی_تاریخو زیرورو کنید_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_6_.mp3 نوا_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_7_.mp3 شورمقتلی_صلی علیک ملیک السماء_انوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_8_.mp3 همخوانی_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_9_.mp3  

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب اول_یکشنبه|1399.10.07|

روضه_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_10_.mp3 پیش زمینه__بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_8_.mp3 زمینه_زهرای من_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_2_.mp3 شور روضه_خداحافظ ستون خونه حیدر_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_6_.mp3 نوا_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_4_.mp3 شور مقتلی_دیدی غریبم_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_9_.mp3 شور مقتلی_دنیا رو سرم ریخت_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_7_.mp3 هم خوانی_گلی گم کرده ام_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_3_.mp3 روضه پایانی_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_5_.mp3