ویژه برنامه فاطمیه اول_شب دوم_دوشنبه|1399.10.08|

روضه_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_11_.mp3 پیش زمینه_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_12_.mp3 زمینه_روزگارعلی_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_1_.mp3 شورزمینه_دل فلک ابری تره یا من_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_2_.mp3 نوا__بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_3_.mp3 شورمقتلی_اما فیکم مسلم_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_4_.mp3 شور مقتلی_زبونم لال تو و گودال_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_5_.mp3 شور مقتلی_تاریخو زیرورو کنید_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_6_.mp3 نوا_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_7_.mp3 شورمقتلی_صلی علیک ملیک السماء_انوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_8_.mp3 همخوانی_بانوای کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_2/fatemieh_aval_shab_2_1399_1_9_.mp3  

ویژه برنامه فاطمیه اول_شب اول_یکشنبه|1399.10.07|

روضه_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_10_.mp3 پیش زمینه__بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_8_.mp3 زمینه_زهرای من_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_2_.mp3 شور روضه_خداحافظ ستون خونه حیدر_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_6_.mp3 نوا_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_4_.mp3 شور مقتلی_دیدی غریبم_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_9_.mp3 شور مقتلی_دنیا رو سرم ریخت_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_7_.mp3 هم خوانی_گلی گم کرده ام_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_3_.mp3 روضه پایانی_بانوی|کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir//nava/fatemieh.99/fatemieh.aval/shab_1/fatemieh_aval_shab_1_1399_1_5_.mp3

مراسم ایام فاطمیه دوم_شب سوم_پنجشنبه|98.11.10|

سخنرانی_حجت‌الأسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_3/fatemieh_02_shab_03-00.mp3 روضه_حجت‌الأسلام نعامی .کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_3/fatemieh_02_shab_03-01.mp3 زمینه(میگـن خـاک ســـرده)_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_3/fatemieh_02_shab_03-02.mp3 شور(السلام‌و‌علی‌شیب‌الخضیب)_حجت‌الأسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_3/fatemieh_02_shab_03-03.mp3 روضه‌پایانی_حجت‌الأسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_3/fatemieh_02_shab_03-04.mp3

مراسم ایام فاطمیه دوم_شب دوم_چهارشنبه|98.11.09|

سخنرانی_حجت‌الأسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_00.mp3 روضه(بخش‌اول)_حجت‌الأسلام نعامی .کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_01.mp3 روضه(بخش‌ دوم)_حجت‌الأسلام نعامی .کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_02.mp3 روضه(بخش‌ سوم)_حجت‌الأسلام نعامی .کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_03.mp3 زمینه(داری می‌ری کجا بدون من)_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_04.mp3 زمینه(خس‌خس‌بین‌نفسات‌بمیرم)_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_05.mp3 شورزمینه(بنیه قتلوک‌ ومن الماء)_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_06.mp3 واحد(این‌دل‌تنگم‌‌‌‌‌عقده‌ها‌دارد)_حاج فــرید آلبــــوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_07.mp3 واحد(جون‌به‌اب‌شدی‌کنارم‌می‌دونم)_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_08.mp3 واحد(این‌دل‌تنگم‌‌‌‌‌عقده‌ها‌دارد)_حاج فــرید آلبــــوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_09.mp3 شور(شام غریبونه)_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_10.mp3 شورمقتلی(میون کوچه ها )_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_11.mp3 شورمقتلی(داره می‌سوزه در)_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_12.mp3 شورمقتلی(وا اُماه)_کـربلایی مصطفی مـروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_13.mp3 شورمقتلی(داره میسوزه بین شعله)_حاج فــرید آلبــــوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_14.mp3 شور(سلام‌آقا‌بسه‌دوری‌از‌حرم‌بزار)_حاج فــرید آلبــــوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_15.mp3 روضه پایانی_حجت‌الأسلام‌ نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_2/fatemieh_02_shab_03_17.mp3

مراسم فاطمیه دوم_شب اول_سه شنبه|98.11.08|

سخنرانی_حجت‌الاسلام‌نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_1_.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی ,حجت الاسلام شیخ رضا نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_2_.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی,حجت الاسلام شیخ رضا نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_3_.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی,حجت الاسلام شیخ رضا نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_4_.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی,حجت الاسلام شیخ رضا نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_5_.mp3 زمینه‌اول(حسن‌شب‌تاصبح‌بیداره)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_6_.mp3 زمینه‌دوم(مادرچه‌خبره‌کوچَمون)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_7_.mp3 شورزمینه‌(مادر پاشو از رو زمین)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_8_.mp3 زمینه‌اول(حسن‌شب‌تاصبح‌بیداره)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_9_.mp3 واحد(گفتم‌این‌اشکِ‌مرحم‌بشود)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_10_.mp3 واحد(دنیاتاره‌اماشاه‌وفاکه‌هست)_کـربـلایی احسـان شـیخـی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_11_.mp3 واحد(رنج‌توراگنج‌فراوان‌نمیدهم)_کـربـلایی احسـان شـیخـی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_12_.mp3 شور(کوچه‌شده‌غوغاوای‌ازغم‌دنیا)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_13_.mp3 شورروضه‌ایی(پشت‌دررفت‌مادر)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_14_.mp3 شور(زهرابمان‌که‌بغض‌بدی‌)_کربلایی امیر فلاحی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_15_.mp3 روضه پایانی_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_98/shab_1/fatemieh_2_1398_shab_1_17_.mp3

مراسم ایام فاطمیه اول_شب سوم|پنجشنبه 98.10.19|

سخنرانی_حجت‌الاسلام‌توانا‌نیا http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_1.mp3 زمزمه(زهرا ببین بغض گلومو)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_2.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_3.mp3 پیش‌زمینه(یاسم‌ولیک برگ‌وپرم)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_4.mp3 زمینه(شب شد و یادِ غمِ یار )_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_5.mp3 شورزمینه(شب‌شدو اشک‌وغم)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_6.mp3 سنگین(تیره و تاره روزم از غم)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_7.mp3 واحد(حال‌و روزت را که دیدم)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_8.mp3 واحد(یک‌نظرکن‌نازنین‌شایدکه)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_9.mp3 شور روضه‌ایی(باصورت‌افتادی)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_10.mp3 شورگودال(غریب‌گودالی‌آخ‌بمیرم)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_3/fatemieh_aval_98_shab3_11.mp3

مراسم ایام فاطمیه اول_شب دوم |چهارشنبه98.10.18|

سخنرانی_حجت‌الاسلام‌توانا‌نیا http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_1.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_2.mp3 پیش‌زمینه(من‌آن‌شاخه‌گل‌افسرده)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_3.mp3 ‌زمینه(باهرنفست‌آه‌شرربارنکش)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_4.mp3 ‌شورزمینه(مادرتو‌بگو‌باضعف‌)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_5.mp3 ‌سنگین(نرو ببین خونه نشینم)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_6.mp3 ‌واحد(غرورشوهرمن‌راچرالگدکردی)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_7.mp3 ‌واحد(پیش‌شوهرزن‌اگر‌عیبی‌نیست)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_8.mp3 ‌شور(بین مسیر جلو راتو گرفت)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_11.mp3 ‌دودمه(بین دیوار و درم فضه بیا)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_10.mp3 ‌شورروضه‌ای(کوچه ها غوغا بود)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_12.mp3 ‌شورگودالی(السلام‌علی‌رأس‌الرمرفوع)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_14.mp3 ‌مناجات‌پایانی(شب‌غمم‌سحر‌نما)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_2/fatemieh_aval_shab2_15.mp3

مراسم ایام فاطمیه اول_شب اول_|سه شنبه98.10.17|

سخنرانی_حجت‌الاسلام حاجتی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_1/fatemieh_aval_1398_1_.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_1/fatemieh_aval_1398_2_.mp3 زمینه(به نام حضرت مادر )_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_1/fatemieh_aval_1398_3_.mp3 شور(حتی‌از اسمش هم وحشت داشتن)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_1/fatemieh_aval_1398_4_.mp3 رجزخوانی(به‌قرآنی‌که‌ازاین‌حمله‌مانده)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_1/fatemieh_aval_1398_5_.mp3 نغمه‌خوانی(عهدیست‌ مرا‌ با می)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_1/fatemieh_aval_1398_6_.mp3 شورگودال(خاک به سر خاک …)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_1/fatemieh_aval_1398_7_.mp3 نوا و روضه(وا اُماٰه)_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_aval_98/shab_1/fatemieh_aval_1398_8_.mp3

ویژه برنامه فاطمیه دوم 1440 شب سوم|شنبه ۹۷.۱1.20|

سخنرانی_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_0_.mp3 روضه_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_1_.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_2_.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_3_.mp3 شور _ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_4_.mp3 شور_ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_5_.mp3 شور _ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_6_.mp3 شور _ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_7_.mp3 شور _ حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_8_.mp3 شور _ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_9_.mp3 شور _ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_10_.mp3 شور _ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_11_.mp3 شور_ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_12_.mp3 روضه پایانی_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_3/shab_3_fatemieh_2_1397_13_.mp3

ویژه برنامه فاطمیه دوم 1440 شب دوم|جمعه ۹۷.۱1.19|

سخنرانی_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_0_.mp3 روضه_حجت الاسلام نعامی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_1_.mp3 روضه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_2_.mp3 زمینه_کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_3_.mp3 شور روضه ایی _ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_4_.mp3 سنگین_ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_5_.mp3 سنگین_ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_6_.mp3 زمزمه_ کربلایی فرید آلبوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_7_.mp3 واحد_ کربلایی فرید آلبوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_8_.mp3 واحد_ کربلایی فرید آلبوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_9_.mp3 نغمه خوانی_ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_10_.mp3 شور روضه ایی_ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_11_.mp3 شور روضه ایی_ کربلایی مصطفی مروانی http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_12_.mp3 تک_ کربلایی فرید آلبوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_13_.mp3 شور_ کربلایی فرید آلبوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_14_.mp3 چهار ضرب_ کربلایی فرید آلبوغبیش http://media.bakieh.ir/nava/fatemieh_dovom_1397/shab_2/shab_2_fatemieh_2_1397_15_.mp3