الهام بهروزی هفته ملی کودک فرصتی برای شناخت هویت و ریشه های فرهنگی کودکان است. از این رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این هفته به عنوان متولی حوزه کودک با دیدی خاص و طراحی جامع، برنامه های بسیاری ویژه کودکان را طراحی و اجرا می کند که در کنار تزریق امید و انرژی، آنها را به فرهنگ و تاریخ و باورها مجهز کنید.ریشه های این سرزمین به هم پیوند خورده است. در همین راستا امسال نیز کانون

تماس با ما